KVKK Aydınlatma Metni ve Başvuru Formu

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN POLİTİKAMIZIN ÖZETİ VE AYDINLATMA METNİ

6698 Sayılı Kişisel verilerin Korunması Kanununun (“KVK Kanunu” olarak anılacak) ana amacı kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek v e tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre, herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bir Anayasal hak olan kişisel verilerin korunması konusunda, aşağıdaki tüm şirketlerimiz ayrı ayrı veri sorumlusu sıfatına haiz olup bundan sonra “Şirket” olarak anılacak olarak anılacaktır. Şirket tüzel kişilikleri ayrı olsa da aynı iş kolunda hizmet veren aynı adreste çalışmalarını yürütmekte ve aynı gurup şirketin alt şirketleridir. Şirketlilerimiz tek bir web sitesi üzerinden çalışmalarını sürdürmektedir. Bu bağlamda Aydınlatma Metni, Çerez Politikası ve Başvuru formu ortak tasarlanmıştır.

Her biri Veri sorumlusu sıfatına haiz aşağıdaki tüm şirketlerimiz kişisel verilerin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermektedir. Şirketimizde uygulana kişisel veri politikasının özet içeriği ve toplana ve işlenen kişisel veriler ile ilgili tüm süreçlerimiz aşağıda özetlenmiştir. İşbu politika özeti ve aydınlatma metni ile yönetilen; Çalışanların, Çalışan adaylarının, şirket yetkililerinin, ziyaretçilerin, Müşterilerin, İşbirliği İçinde olduğumuz kurumların çalışanlarının, hissedarlarının, yetkililerinin ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunmasına gerekli özeni göstermekte ve bunu bir şirket politikası haline getirmektedir. Bu kapsamda, ilgili mevzuat gereğince işlenen kişisel verilerin korunması için, şirketimiz tarafından gereken idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

Bu aydınlatma metni şirketimiz dâhilinde oluşturulan ve uygulanan Kişisel Verilerin Korunması Politikasının da özetini içerir.

Detaylı Kişisel verilerin Korunması Politikamızı firmamızdan temin edebilirsiniz.

Tanımlar

İlgili Kişi / Gerçek Kişi: Kişisel veri sahibini,

Kayıt ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

5651 Sayılı Kanun: İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında Kanun’u,

6698 Sayılı Kanun/KVKK: Kişisel verilerin korunması Kanunu’nu, ifade eder.

1.Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, aşağıdaki tüm şirketlerimiz ayrı ayrı “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup, aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla şirketlerimize ulaşmanız mümkündür.

Şirket : ASKO GLOB ALL MARKETİNG DIŞ TİC. A.Ş. İş Makinaları Şubesi

Merkez Adres : Başpınar ( Organize ) OSB Mahallesi O.S.B 4. Bölge 83426 Cad. No:1 Şehitkamil / GAZİANTEP

Web Sitesi : http://www.askogloball.com

Telefon : 0 (216) 453 04 00

Kep Adresi :  askogloball.00merkezkamu@hs02.kep.tr

*************************************************************************

Şirket : ASKO GLOB ALL MARKETİNG DIŞ TİC. A.Ş. İstif Makinaları Şubesi

Merkez Adres : Başpınar ( Organize ) OSB Mahallesi O.S.B 4. Bölge 83426 Cad. No:1 Şehitkamil / GAZİANTEP

Web Sitesi : http://www.askogloball.com

Telefon : 0 (216) 453 04 00

Kep Adresi : askogloball.00merkezkamu@hs02.kep.tr

 

2.Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından faaliyetlerimiz yürütmek amacı ile şirketimiz tarafından asgari düzeyde bilgi farklı kanallarla ve kanunlara, mevzuatlara ve Şirket politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Şirketimizle iletişime geçmeniz ve/veya hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, ortaklıklar, grup şirketleri, iştirakler, işbirliği yaptığımız yâda sözleşme ilişkimizin bulunduğu diğer kuruluşlardan, Bayi, Yetkili Satış ve Yetkili Servislerimizden ve resmi kurumlardan olmak üzere;

Çağrı merkezi, internet, mobil uygulamalar, sosyal medya ve diğer kamuya açık mecralar, müşteri ziyaretleri, organizasyonlar, müşteri memnuniyet anketleri ve benzeri etkinlikler esnasında, fuar organizasyonlar esnasında, eğitim organizasyonları esnasında, tesislerimize yapmış olduğunuz ziyaretleri sırasında ve ticari ilişkimiz veya sözleşmese yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacı ile sözlü, yazılı ve kamera kayıt sistemleri ile görsel olarak toplanmaktadır.

Kişisel veriler, KVK Kanunu tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel verileriniz;

Müşterilerimizin Satış,    Satış    Sonrası    Garanti    Hizmetlerinin    sunulması    yasal yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi,

Çalışanlarımızın için, İş kanunu ve diğer kanun ve mevzuatlarına uyum yasal yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi,

Sunduğumuz hizmetler ve ürünlerin Yedek Parça bulundurma ve temini yasal yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi,

Müşterilerimize sunduğumuz teknik destek hizmetlerinin garanti sürecinde ve garanti süreci sonrasında sağlama yasal yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi,

Şirketlerimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,

Şirketlerimizin taraf olduğu bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,

Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Yukarıdaki açıklanan maddeler dışında kalan kişisel veriler için Açık rızanızın bulunması,

Özel nitelikli kişisel verileriniz ise aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir:

Açık rızanızın bulunması,

Sağlık dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde açık rızası aranmaksızın,

Sağlığa ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, şirketimizde şirket doktoru tarafından sağlık hizmetlerinin sunulması ve tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi amacı ile sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler, Şirket doktorumuz veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın.

Yukarıdaki açıklanan yöntemler ile kişisel verileriniz kanun ve mevzuatlara uygun olarak sağlanması amacı ile toplanıp ve işlenmektedir.

Bir hakkın tesis edilmesi, kullandırılması ve korunması amacıyla;

Şirketlerimizin meşru menfaatinin korunması amacıyla;

Fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması amacıyla kamera kayıtlarının tutulması,

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işleme amacının ortadan kalkmasına kadar geçecek olan makul süre ve kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

3.Kişisel Verilerin İşleme İlkeleri

Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme,

Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli sistemi kurma,

Kişisel verilerin muhafazasında gerekli teknik ve idari tedbirleri alma,

Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme,

Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma,

Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,

Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme,

Kişisel verilerin işleme amacının gereklilikleri doğrultusunda üçüncü kişilere aktarılmasında, ilgili mevzuata ve KVK kurulu düzenlemelerine uygun davranma,

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına gerekli hassasiyeti gösterme.

Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme,

Toplanan kişisel veriler, gerek KVK Kanunu tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak şirketlerimizin yukarıda sunmuş olduğu ilkelere uygun olarak ve KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, şirketlerimiz tarafından aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmektedir.

4.Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Şirketimiz ile ilişkiniz kapsamında elde edilecek kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde aşağıda yer verilen amaçlarla işlenebilecektir. Özetle Kişisel verileriniz;

Şirketlerimizin ilgili faaliyette bulunmasının kanunlarda açıkça öngörülmesi,

Sözleşmelerden kaynaklanan yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, Sözleşme yönetimi,

Hukuki işlemlerin tesisi ve hukuki süreçlerin takibi,

Kurumsal Yönetim ve Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve yönetilmesi,

Yatırımcı ve Ortaklık ilişkilerinin yönetimi,

Kişisel verilerinizin şirketimiz tarafından işlenmesinin şirketimizin, sizlerin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,

Kurumsal faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

Kişisel verilerin işlenmesinin şirketimiz hukuki yükümlülüklerinin yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen bilgi taleplerinin karşılanması,

Hukuki ve ticari güvenliğin sağlanması ( finansal raporlama ve risk yönetimi, hukuk işlerinin icrası/takibi ),

Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bunların denetimi ve icrası,

Finans ve/veya muhasebe işlemlerinin kanuna uygun olarak gerçekleştirilmesi ve takibi,

Tesis ve personel güvenliğinin sağlanması,

Acil durum yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,

Suç ya da hukuka aykırılık durumunda kolluk kuvvetine haber verilmesi,

Her türlü kanal aracılığıyla müşteriler tarafından iletilecek öneri/talep/şikâyetlerin değerlendirilmesi, cevaplandırılması ve bildirimler uyarınca iyileştirme çalışmalarının yapılması,

İnsan Kaynakları süreçlerimizin ( Çalışan ve Çalışan adayları için personel seçme yerleştirme süreçleri, istihdamın sürdürülmesi süreçleri, istihdam süresince yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, istihdam sonlandırma süreçleri) ve faaliyetlerimizin yürütülmesi,

Kişisel veriler sizler tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla; sizlerin alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde şirketimiz tarafından işlenmesi,

Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla şirketimiz meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,

Şirketimiz tarafından kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının kişisel veri sahibinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumda da kişisel veri sahibinin fiili veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunması,

Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler açısından kanunlarda öngörülmüş olması,

Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri açısından ise kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi,

İş ortakları veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,

Satış sonrası hizmet verme yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi,

Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, KVK kanunu kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin olarak şirketimiz tarafından açık rızanız ile temin edilmektedir

5.Kişisel Verilerin Elde Edilmesi ve İşlenmesi

(1) Web Sitesi Kullanıcılarının (Çevrimiçi ziyaretçi) ve WIFI Hizmeti Kullanıcılarının Kişilerin Kişisel Verilerinin İşlenmesi;

Web sitemizi kullanan kullanıcılar talep ve önerilerde bulunmak amacıyla; ad, soyadı, e- posta, mesaj, sektör ve formun konusu şeklindeki bilgileri  http://www.askogloball.com web sitemiz üzerindeki iletişim adresinden form doldurarak veya şirketimize ait İnfo mail adresine iletebilirler.

Kullanıcılar paylaştıkları bu kişisel verileri site tamamen kendi iradeleri ile paylaştıklarını kabul ederler. Bu kişisel veriler, sadece kullanıcılar tarafından yöneltilen talep ve önerilerin değerlendirmesi amacıyla işlenecektir.

Bunun yanı sıra web sitemizi ziyaret eden kullanıcılara ait IP adresi, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve varsa abone kimlik bilgilerinden oluşan, “trafik bilgileri”, 5651 Sayılı Kanun uyarınca işlenmektedir.

( Web sitemiz üzerinden detaylı çerez politikamızı inceleyebilirsiniz )

(2) Tedarikçilerin ve Müşterilerin Kişisel Verilerinin İşlenmesi;

Şirketimiz ürün, hizmet veya mal tedarik süreçlerinin takibi ve icrası amacıyla gerçek kişi tedarikçi, tedarikçi çalışanı ve/veya tedarikçi yetkilisine ait asgari düzeyde temin edilen ve işlenen kişisel veriler,

Müşterilerimizin kişisel verileri aldıkları ürün veya hizmetten kaynaklanan yasal yükümlülüklerimizin karşılanması ( Satış Sonrası Teknik destek hizmetinin sağlanması, Yedek parça temini ve bulundurulması ile yedek parça bulundurma yükümlülüğünün sağlanması ) için işlenen müşterilerimize ait asgari düzeyde işlenen kişisel veri,

İlgili veriler, (Adı-soyadı, telefon, Adres, telefon numarası, e-mail adresi, tedarik edilen ürüne ilişkin veya müşterinin satın aldığı ürüne ilişkin ürün teknik bilgileri ) CRM ve ERP ortamında ve şirket telefonlarında muhafaza

(3) Şirketimiz Personeline ait bilgilerin İşlenmesi;

Bu bilgiler şirketimiz çalışanlarına ait olup çalışanların açık rızası dâhilinde, ilgili kanunun gerektirdiği asgari düzeyde bilgi alınmış olup özlük dosyalarında, bordro programında ve ortak alanda saklanmaktadır.

Çalışanlar çalıştıkları süre boyunca bu bilgiler özlük dosyasında bulunur, ayrılan çalışanların bilgileri ilgili kanun gereğince saklanır ve sonrasında imha

Müşterilerin talebi üzerine çalışanlarımızın özgeçmiş bilgileri şirketin ticari faaliyetini sürdürmesi amacıyla çalışandan açık rıza alınarak müşteriler ile paylaşılır,

Şirketimiz çalışanlara zimmetlediği telefon, bilgisayar ve araç vb gereçlerde kişisel veri saklanamaz, gereçlerin iade edilmesi durumunda cihazdaki tüm bilgiler temizlenir ve çalışan kişisel verilere ait herhangi talepte

Şirketimizde çalışmak amacı ile internet üzerinden yapılan başvurulardaki kişisel verilerini sadece değerlendirme sürecinde kullanılır ve imha edilir. Mülakat için çağrılan adaylardan özgeçmiş bilgilerinin ilgili süre kadar saklanacağına dair açık rıza alınır. Başvurular dosyalanır ve süre sonunda imha edilir

6.İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği;

Toplanan kişisel verileriniz kanunla açıkça öngörülmesi halinde aktarılabileceği gibi aşağıdaki durumlarda da aktarım gerçekleşebilmektedir,

Müşterilerimiz için satın aldığının ürün veya hizmetten kaynaklanan yükümlülüklerimizin karşılanması amacı ile satın aldığınız ürün veya hizmetin satış sonrası garanti süreçlerinin yürütülmesi amacı ile teknik servislerimiz ve yetkili bayilerimize, iş ortaklarımıza, grup şirketlerimize, iştiraklerimize, hissedarlarımıza ve tedarikçilerimize,

Çalışanlarımız için İş kanunu, ISG ve Çevre mevzuatları yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için SGK, Bankalar, Pasaport işlemleri için Konsolosluklara ve diğer resmi kurumlara ve çalışan açık rızası alınarak müşterilerimize;

Kanunen yetkili kamu kurumlarına, kolluk kuvvetlerine, mahkemelere, icra müdürlüklerine;

Şirketimiz çevrimiçi ve fiziksel ziyaretçilere ilişkin kişisel verileri mevzuat gereği saklamakta ve talep halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilmektedir.

Tedarikçilere ilişkin kişisel veriler, temin edilen mal, ürün veya hizmete ilişkin olarak gerekli durumlarda ilgili kamu kuruluşları ile paylaşabilmektedir.

KVK Kanunu’nun 8 ve 9’uncu maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli güvenlik önlemleri alınarak sınırlı şekilde aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar dışında kullanılmayacak olup, yasal yükümlülükler ve resmi kurum/kuruluşlar haricinde üçüncü şahıslarla paylaşılmayacak ya da aktarılmayacaktır.

7.Kişisel Verilerin Güvenliğinin ve Gizliliğinin Sağlanması

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

7.1 Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişimi Engellemek İçin Alınan Teknik Tedbirler

Teknolojinin imkân verdiği ölçüde teknik önlemler alınmaktadır,

Teknik konularda uzman bir ekip ile çalışılmaktadır,

Düzenli aralıklarda     alınan     önlemlerin     uygulanmasına     yönelik    denetimler gerçekleştirilir,

Güvenliği sağlanması için gerekli yazılım ve alt yapı geliştirilmektedir,

Şirket bünyesinde işlenmekte olan verilerin erişimleri denetlenmektedir,

Kişisel veri barındıran bilişim sistemlerinin yetkisiz erişimlere ve hukuka aykırı veri işlemelere karşı korunmasını sağlamak amacıyla hash şifreleme, işlem kaydı, erişim yönetimi ve fiziksel güvenlik tedbirleri almaktadır,

Kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanması için yedekleme işlemi uygulanmaktadır,

Web sitesi ve kişisel veri barındıran tüm sistemlerin üzerinde bulunduğu network firewall ile korunmaktadır

Kişisel veri işlenen sistemlerin kötü niyetli yazılımlardan korunmak için ilgili teknolojik çözümler kullanılmaktadır,

Şirketimiz bünyesinde tüm sistemlerimize sızma ve zafiyet testleri uygulanmakta ve sürekli kontrolleri sağlanmaktadır,

Şirketimiz kişisel verilerinizi korumak amacıyla her türlü teknik, teknolojik güvenlik önlemlerini almış olup olası risklere karşı kişisel verilerinizi koruma altına almıştır,

7.2 Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişimi Engellemek İçin Alınan İdari Tedbirler

KVK Kanunu’na ilişkin şirket çalışanlarının eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi faaliyetleri ve farkındalık eğitimleri gerçekleştirilmesi,

Kişisel veri aktarımının söz konusu olduğu durumlarda, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ile akdedilmiş sözleşmelere kişisel verilerin aktarıldığı tarafın veri güvenliğini yerine getireceğine ilişkin kayıt eklenmesinin sağlanması,

KVK Kanunu’na uyum için yerine getirilmesi gerekenlerin tespit edilmesi ve uygulamaları için iç politikaların hazırlanması,

Fiziksel erişimler için gerekli önlemlerin alınması,

Kurum içi ve kurum dışı toplanan, işlenen ve aktarılan kişisel verilerin gereklilik analizi için düzenli değerlendirme toplantılarının yapılarak kişisel veri işleme amaçları ortadan kalkan tüm kişisel verilerin imha edilmesini sağlamak,

Kurul toplantıları düzenleyerek tüm süreçleri ve kişisel verilerin güvenliği yönünde koruyucu idari tedbir kararları almak ve uygulanmaktadır,

Kurul kararları doğrultusunda yâda teknoloji gelişimi takip ederek kişisel verilerin korunması amacı ile bütçeler oluşturulmakta ve yatırım yapılmaktadır,

7.3 Kişisel Verilerin Kanuni Olmayan Yollarla İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler

İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, Şirketimiz veri sızıntısının kanyağını tespit etmek için tüm sistemlerde gerekli analiz çalışmalarını başlatarak veri sızıntısı engellenecektir.

İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, Şirketimiz bu durumu en kısa sürede ilgili veri sahibine ve Kurul’a bildirecektir

8.Kişisel Verilerin Kişisel Veriler Doğru ve Güncel Olarak Muhafaza Edilmesi

Kişisel verileri işlediğimiz ilgili kişi grupları paylaştıkları ve/veya bizzat kendilerinin verdikleri, sözleşme ilişkisi dolayısıyla alınan veya ticari ilişkilerimiz nedeni ile paylaştıkları kişisel verilerin doğru ve güncel olmasının, KVKK anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumluluğun tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmişlerdir. Paylaşmış olunan kişisel veriler ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri tarafımıza iletişim kanallarımız üzerinden başvurarak yaptırabilirsiniz. ( İletişim konusuna “Kişisel Veri Güncelleme Talebi” yazarak Kep adresi üzerinden başvurarak, Firma Adresine Şahsen Başvurarak, Posta Yolu ile Taahhütlü İadeli veya KVK Kurulunun daha sonra yayınlayacağı kanallar üzerinden, web sitemizde yayınlanan KVKK Başvuru formunu doldurarak yukarıdaki yöntemlerin birisi ile başvurulabilirsiniz. )

9.Kişisel Verilerin Saklama Süreleri, Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi

KVK Kanunu’nun maddesi uyarınca, kişisel verilerin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler re’sen veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine Şirketimiz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Bu hususa ilişkin usul ve esaslar KVK Kanunu ve bu Kanun dayanak alınarak oluşturacak ikincil mevzuata göre yerine getirilecektir.

9.1 Kişisel Verilerin Saklama Süresi

Fiziksel Çevrimiçi ziyaretçilere ilişkin ziyaretçilere, çalışanlarımıza, çalışan adaylarımıza, tedarikçi çalışanlarımıza hissedar ve ortaklarımıza sunulan internet hizmetine ilişkin alınan internet erişiminize ilişkin LOG kayıtlarının saklanması süresi 5651 sayılı Kanun uyarınca 2 yıldır.

Şirketimize ait fiziksel mekânlara ziyaretçiler, çalışan adayları, tedarikçi çalışanları hissedar ve ortaklarımız da dâhil tüm fiziksel ziyaretçilerimizin giriş çıkış bilgileri giriş çıkış kayıtları 1 yıl süre ile saklanır.

Tüm Çalışan ve Ziyaretçilerimiz için Fiziksel mekân Güvenliği için CCTV ( Kamera ) kayıtlarının saklanma süresi 30 gündür.

Çalışanlarımıza ilişkin Özlük ve Kimlik bilgilerine, mesleki deneyimlerine ilişkin özlük verilerine ve kişisel veriler iş akdi sonlandıktan sonra özel bir durum yoksa ( Hukuki Süreç veya İşleyen başka kanuni bir süreç ) 10 Yıl saklanır.

Çalışanlarımız için giriş çıkış ( PDKS bilgileri ve ziyaretçi, kaydı bilgileri ) İş Akdinin sonlanmasından sonra 2 yıl saklanmaktadır.

Çalışan adaylarının açık pozisyon başvuruları için gönderdiği CV veya başvuru formu ilgili personel seçme ve yerleştirme süreside göz önüne alınarak bu formlar üzerindeki verilerin saklanma süresi 1 yıldır.

Çalışanlar Özlük dosyaları için alınan eski kimlik kartları üzerindeki Din bilgisi ve Kan Grubu bilgisi;

Kimlik kartlarının mecburi değişim zamanı olan 1.1.2021 tarihine kadar ( Yeni Kimlik kartını tüm çalışanlarımız alıp özlük dosyasına ibraz ettikten sonra ) eski kimlik fotokopisi verileri imha edilecek ve tamamlanma sürecinin tamamlanması için 2 Yıl daha saklanacaktır.

Tedarikçilerimiz, Müşterilerimiz, Bayilerimiz, Yetkili Servislerimiz ve iş ortaklarımıza ilişkin kişisel veriler hukuki ve ticari ilişkinin sona ermesinden itibaren mevzuat uyarınca 10 yıl süre ile saklanmaktadır. ( Müşterilerimiz için yasal yükümlülüğümüz olan satış sonrası garanti hizmetleri ve 10 yıl yedek parça bulundurma yükümlülüğümüzden dolayı veri saklama ve işleme süreci ürün garantisi bitimi itibari ile başlar ve 10 yıl süre ile saklanır. )

Çalışan, Tedarikçi, ürün veya hizmet alan kişi veya diğer taraf olunan Hukuksal süreçlerde toplanan ve işlenen kişisel veriler (Mahkeme dosyalarında, icra yazışmaları, hukuksal borç alacak davaları v.b.) Hukuksal süreç tamamlandıktan sonra 5 yıl süre ile saklanır.

Potansiyel Müşteri Adayı, Bayi Adayı ve Servis Adayı için kanuni bir gerekçesi yoksa ticari faaliyetimizin başlamaması durumunda gönderilen teklif, talep ve anketler de dâhil olmak üzere iş takibi için bu guruptaki kişilere ait kayıtlar 2 yıl saklanır.

Müşteri Kişisel verileri için saklama süresi alınan hizmet veya ürünün kanunen ön görülen genel garanti süreci dolduktan sonra 10 yıldır.

Ticari faaliyetler dışında ticari faaliyete başlamak amacı ile karşılıklı paylaşılmış kimlik ve iletişim verileri ( Tedarikçiler, Yatırım ile İlgili Çalışılan Firmalar )

Hissedar ve ortaklarımızın finansal analizlerin ve değerlemelerin yapılması için yapılan denetim faaliyetleri sonucu oluşan Finans verileri 1 yıl saklanmaktadır.

Çalışanlarımızdan ve stajyerlerimizden iş Kanunu ve ISG mevzuatları gereği alınan ve şirket doktorumuzda muhafaza edilen sağlık verileriniz iş akdi sonlandıktan sonra 10 yıl süre ile ve iş kazası veya herhangi bir dava süreci iş akdi bittikten sonra da devam ediyorsa hukuksal süreç bittikten sonra 10 yıl saklanır.

Çalışanlarımızdan alınan Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri Veri kategorisindeki Adli Sicil kaydı belgesi iş akdi sonlandıktan sonra 1 yıl saklanır.

9.2 Kişisel Verilerin Silinmesi ve Yok Edilmesi

Fiziksel ve dijital ortamdaki Kişisel verilerin yok edilmesi veya anonimleştirilmesi İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası özeti ve aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verilerin;

6698 Sayılı Kanun 7 maddesi 1 fıkrasına göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve Türk Ceza Kanunu madde 138 maddesi gereğince de kanunların belirlediği süreler dolduğunda veya saklama amacı ortadan kalktığında tüm kişisel veriler tarafımızca silinir, yok edilir veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam

Şirketimiz mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerekli kıldığı saklama süreleri sona erdiğinde, periyodik imha için öngörülen 6 aylık süre zarfında; işlediği kişisel verileri Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayımlanan kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin rehberde belirtilen anonim hale getirme yöntemlerinden, iş süreçleri ve faaliyetlerine en uygun olan bir veya birkaç tekniği kullanarak kişisel veriyi silerek, yok ederek veya anonimleştirerek bu şekilde verileri kullanmaya devam eder.

9.3 Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi Teknikleri

Kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek bir hale getirilmesini ifade eder.

Anonimleştirme için: maskeleme, veri türetme, takma ad kullanma, toplulaştırma, veri karartma işlemleri gerçekleştirmeye yönelik çalışmalar yapılmaya başlatılmıştır.

10. Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları

Kişisel      Veri      Sahibinin       KVK       Kanunu’nun       11.       maddesinde       belirtilen Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir

KVK Kanunu’nun 11 maddesi ve 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Kanun’un 13’üncü maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvuruların,  http://www.askogloball.com web sitemiz üzerinden yâda hizmet adresimizden temin edeceğinin KVK Kanunu başvuru formunu eksiksiz olarak doldurularak;

İadeli Taahhütlü olarak veri sorumlusu alanında verilen şirket hizmet adresimize göndererek;

Noter Kanalı ile veri sorumlusu alanında verilen şirket hizmet adresimize göndererek;

5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirketlerimizin veri sorumlusu alanında verilen kayıtlı elektronik posta ( kep ) adresine iletilmesi,

Formu doldurularak ilgili tesislerimize şahsen başvurularak,

Yukarıda belirtilen kanallar Kanun’un 13’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince “yazılı” başvuru kanallarıdır. Bu form doldurularak ilgili tesise şahsen başvurulabilir, Noter Kanalı ile Taahhütlü İadeli Posta ile Kep Adresi üzerinde ve Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır.

11. İşbu Aydınlatma Metninde Yapılabilecek Değişiklik ve Güncellemeler

Şirketimiz bu aydınlatma metninde ilgili yasal düzenlemeler, şirket politikasındaki değişiklikler ve kişisel veri ile ilgili şirket içi süreçlerin değişmesi doğrultusunda değişiklik veya güncellemeler yapabilir. Tüm bu değişiklik ve güncellemeleri yansıtan yeni metin hakkında ilgili kişilere web sitesi üzerinden gerekli bilgilendirmeler yapılır.

Rev.1 – Şirketimizin tabi olduğu Satış Sonrası Hizmetler yükümlülüğü uyum süreci neticesinde Kişisel veri Koruma Politikamız ve politikamıza bağlı olan işbu aydınlatma metninde güncellemeler yapılmıştır. 20.11.2019